Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN DNS EVENTS

Artikel 1 – Definities

In deze algemene verhuurvoorwaarden van DNS events hebben de hieronder met een hoofdletter en vetgedrukt weergegeven woorden de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene verhuurvoorwaarden van DNS events

Apparatuur: de door DNS events krachtens de Overeenkomst op tijdelijke basis en als tijdelijke hulpconstructie te verhuren roerende zaken, zijnde licht-, geluid-, video- en LED apparatuur alsmede alle bijbehorende materialen en accessoires.

Artikel: een bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

DNS events: DNS events., statutair gevestigd en kantoor houdende te (5283 KJ) Boxtel, aan de Apollopad 68 alsmede elke groepsmaatschappij van DNS events zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, indien en voor zover zodanige groepsmaatschappij deze Algemene Voorwaarden hanteert.

Huurder: de potentiële wederpartij of wederpartij van DNS events.

Locatie: de overeengekomen plaats of plaatsen waar de Apparatuur door Huurder op tijdelijke basis en als tijdelijke hulpmiddel zal worden gebruikt.

Overeenkomst: de ingevolge Artikel 3.4 tussen Partijen te sluiten of gesloten huurovereenkomst met betrekking tot de Apparatuur en het verrichten van werkzaamheden door DNS events ten behoeve van de Apparatuur, zoals de installatie, montage, bediening, het onderhoud en/of de demontage van de Apparatuur.

Partij: Huurder of, al naar gelang het geval, DNS events. Onder Partijen wordt verstaan: Huurder en DNS events gezamenlijk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De toepasselijkheid van eventuele door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en deze zijn niet op de rechtsbetrekking met DNS events van toepassing.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij DNS events als verhuurder van Apparatuur en/of verrichter van werkzaamheden ten behoeve van Apparatuur optreedt.

2.3 Van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan slechts door een schriftelijke overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken.

2.4 In geval van inconsistentie, interpretatieverschillen of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

2.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail of ander elektronisch medium. Onder “aflevering” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling van de Apparatuur door DNS events.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van DNS events zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verhuur of verkoop van de Apparatuur. Elke door DNS events uitgebrachte offerte zal worden beschouwd als een nieuwe en aparte offerte die alle eerdere uitgebrachte offertes vervangt.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en offertes gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder de in de relevante offerte vermelde werktijden en werktijdschema’s. Indien de uitvoering van de Overeenkomst niet onder de in de relevante offerte vermelde werktijden en/of werktijdschema’s geschiedt, is Huurder gehouden om alle daarmee gemoeide additionele kosten, inclusief extra gemaakte uren en wachturen, aan DNS events te vergoeden.

3.3 DNS events is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met Huurder af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn.

3.4 Een huurovereenkomst tussen DNS events en Huurder komt tot stand zodra: (i) Partijen de door DNS events opgestelde huurovereenkomst hebben ondertekend, (ii) DNS events de opdracht van Huurder schriftelijk heeft aanvaard, of (iii) Huurder de offerte van DNS events schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd en DNS events de aanvaarding en bevestiging door Huurder schriftelijk heeft herbevestigd door het versturen van een opdrachtbevestiging (de “Overeenkomst”). 2

3.5 Alle door Huurder aan DNS events te geven nadere instructies voor de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Huurder schriftelijk te worden gegeven. Indien DNS events mondeling door Huurder wordt geïnstrueerd, zal DNS events dit na het geven van de instructie schriftelijk aan Huurder bevestigen. DNS events is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onnauwkeurigheden of misverstanden die het gevolg zijn van door Huurder gegeven mondelinge instructies.

3.6 DNS events is gerechtigd om vervangende Apparatuur van gelijkwaardige of betere kwaliteit aan Huurder te verhuren, indien de overeengekomen Apparatuur vòòr uitvoering van de Overeenkomst niet beschikbaar is.

3.7 Huurder doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping of vernietiging uit hoofde van artikel 6:227b lid 1, lid 4 en lid 5 BW alsmede artikel 6:227c lid 2 en lid 5 BW, voor zover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 4 – Verplichtingen van Partijen

4.1 DNS events verplicht zich de overeengekomen Apparatuur in goede staat en in overeenstemming met de overeengekomen, in de Overeenkomst weergegeven specificaties, afmetingen en, daar waar nodig, gewicht aan Huurder ter beschikking te stellen.

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal DNS events de Apparatuur aan Huurder ter beschikking stellen door aflevering van de Apparatuur op de overeengekomen Locatie. Huurder dient aan te geven waar de Apparatuur gelost dient te worden. Na afloop van het evenement dient Huurder aan te geven waar de Apparatuur geladen dient te worden. DNS events is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van het opvolgen van de instructies van Huurder ter zake van het laden en/of lossen.

4.3 Indien sprake is van een buitenevenement, is Huurder verplicht voor veilige en toegankelijke terreinomstandigheden zorg te dragen. Indien de aflevering, het laden en/of lossen en/of de verwijdering van de Apparatuur als gevolg van de terreinomstandigheden op de overeengekomen datum niet mogelijk is of vertraging oploopt, dan dient Huurder de daarmee gepaard gaande kosten aan DNS events te vergoeden. Het bepaalde in Artikel 4.2 is van overeenkomstige toepassing. DNS events is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan aan wegen, paden of grond op de Locatie dan wel op of dichtbij de plek waar de Apparatuur zich binnen de Locatie bevindt, ongeacht of dit al dan niet als particulier of openbaar terrein wordt beschouwd, als gevolg van het opvolgen van de instructies van Huurder ter zake van het laden en/of lossen en/of betreden en/of verlaten van het terrein.

4.4 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en eventuele vergoedingen tijdig te betalen en de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden na te komen.

4.5 Huurder is verplicht om zich als een goed huurder van de Apparatuur te gedragen en om de Apparatuur zorgvuldig en op vakkundige wijze te gebruiken. Huurder is verplicht aan derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot zijn opdrachtgevers, de partijen die eigenaar zijn van dan wel verantwoordelijk zijn voor het desbetreffende evenement en door Huurder ingeschakelde derden voor de op- en afbouw van het evenement, duidelijk en tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het moment dat de Apparatuur wordt gebruikt, schriftelijk kenbaar te maken dat de Apparatuur: (a) eigendom van DNS events is, (b) op tijdelijke basis en voor gebruik als tijdelijk hulpmiddel aan Huurder ter beschikking is gesteld en (c) na afloop van het desbetreffende evenement (door DNS events) dient te worden verwijderd en aan DNS events dient te worden geretourneerd.

4.6 Huurder is verantwoordelijk en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere goedkeuringen die nodig zijn voor het organiseren van het evenement en het gebruik van de Apparatuur.

4.7 Huurder verplicht zich tijdig en kosteloos een ononderbroken stroomvoorziening aan DNS events ter beschikking te stellen wanneer DNS events dit passend acht voor de Apparatuur. Op DNS events eerste verzoek dient Huurder zorg te dragen voor zoveel verlichting als nodig is om (’s avonds) veilig te kunnen werken.

4.8 Voordat de Overeenkomst door DNS events kan worden uitgevoerd, is Huurder verplicht DNS events te instrueren waar de Apparatuur dient te worden geïnstalleerd.

4.9 Huurder is verantwoordelijk voor een tijdige afronding van de werkzaamheden van derden die voorafgaand aan de installatie en montage van de Apparatuur dienen te geschieden, zodat DNS events voldoende tijd heeft voor het verrichten van de met Huurder overeengekomen 3

werkzaamheden. DNS events is gerechtigd wachturen bij Huurder in rekening te brengen, indien bedoelde werkzaamheden van derden niet tijdig zijn uitgevoerd.

4.10 Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of ten aanzien van de Apparatuur die op verzoek van Huurder worden uitgevoerd, zullen schriftelijk door DNS events worden bevestigd. Indien zodanige wijzigingen tot vertraging, meerwerk en/of extra kosten aan de zijde van DNS events leiden, zijn de daaraan gerelateerde kosten voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 5 – Huurperiode

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst weergegeven huurperiode en vangt aan op de overeengekomen datum van aflevering van de Apparatuur.

Artikel 6 – Huurprijs en vergoedingen

6.1 De overeengekomen huurprijs is exclusief BTW. In de relevante offerte en opdrachtbevestiging van DNS events wordt vermeld welke door DNS events gemaakte kosten, zoals kosten van verzekeringen, transport, laden en lossen, in de huurprijs zijn inbegrepen en welke niet.

6.2 Indien de Apparatuur door een gedraging of nalaten van Huurder of een omstandigheid aan de zijde van Huurder niet op de overeengekomen afleveringsdatum door Huurder kan worden afgehaald of aan Huurder kan worden afgeleverd, is Huurder de huurprijs verschuldigd met ingang van de ingangsdatum van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Gebruik van de Apparatuur

7.1 Huurder dient de adviezen van DNS events met betrekking tot de positionering van de Apparatuur strikt op te volgen.

7.2 Indien in de Overeenkomst is bepaald dat DNS events op een aantal specifiek aangegeven data niet voor de installatie, demontage, het onderhoud en/of de bediening van de Apparatuur kan zorgdragen, dan mag Huurder zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DNS events de Apparatuur niet gebruiken.

7.3 Huurder is verplicht om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de Apparatuur gedurende de huurperiode te beschermen tegen vandalisme, diefstal, verlies en andere risico’s. Huurder is verplicht de Apparatuur, het terrein, de Locatie en plaats waar de Apparatuur zich bevindt naar behoren te beveiligen, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat derden geen ongeoorloofde toegang tot de Apparatuur hebben.

7.4 De Apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt op de Locatie. Indien de Apparatuur zich na de datum van aflevering en op enig moment gedurende de huurperiode niet op de Locatie bevindt of naar een andere locatie wordt of is verplaatst, is DNS events gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke werking schriftelijk te beëindigen, ofwel door deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel door deze op te zeggen.

7.5 Zonder de uitdrukkelijke toestemming van DNS events is het Huurder niet toegestaan om: (i) de behuizing/verpakking van de Apparatuur of enig onderdeel daarvan te openen en/of (ii) de Apparatuur te verplaatsen en/of te bedienen.

7.6 Indien de Apparatuur zich op de Locatie in een transportmiddel bevindt waarin de regiekamer is gevestigd, dan is het Huurder, diens werknemers, onderaannemers en/of vertegenwoordigers niet toegestaan de regiekamer in het transportmiddel en/of het transportmiddel zelf te betreden, tenzij dit plaatsvindt op uitnodiging en onder begeleiding van een personeelslid van DNS events en onder de voorwaarde dat alle door DNS events ingestelde veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd.

7.7 Huurder is verplicht DNS events en het door DNS events ingeschakelde personeel te allen tijde in de gelegenheid te stellen de Locatie te betreden en te verlaten voor, al naar gelang het geval, de montage, installatie, bediening, onderhoud, demontage en/of verwijdering (van de Locatie) van de Apparatuur. Huurder zal DNS events daartoe afdoende en doorlopende toegangsbewijzen verschaffen.

7.8 Huurder is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van en de inhoud van het audiovisuele transmissiemateriaal dat via de Apparatuur dient te worden vertoond en/of uitgezonden. Huurder zal DNS events vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van alle vorderingen van derden die zijn gebaseerd op de stelling dat het uitzenden van het transmissiemateriaal en/of het transmissiemateriaal zelf inbreuk maakt op hun (intellectuele eigendoms)rechten en/of niet aan relevante toepasselijke wet- en/of regelgeving voldoet. Huurder is verplicht daar waar nodig, en op eigen kosten, alle noodzakelijke vergunningen, 4

licenties en toestemmingen te verkrijgen om al het transmissiemateriaal op of via de Apparatuur te vertonen en uit te zenden. Huurder wordt aangeraden geen origineel materiaal in de Apparatuur dan wel in verband met het gebruik van de Apparatuur te gebruiken zonder eerst een reservekopie te hebben gemaakt. DNS events is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor enig verlies van of beschadiging van of aan (origineel) transmissiemateriaal.

Artikel 8 – Verzekeringsplicht

8.1 Vanaf de datum van aflevering van de Apparatuur en gedurende de huurperiode is Huurder verplicht om bij een gerenommeerde verzekeraar af te sluiten en verzekerd te houden: (a) een evenementenverzekering en (b) een aansprakelijkheids- en/of andere verzekering waarbij de Apparatuur is verzekerd tegen alle risico’s die zich met betrekking to de Apparatuur kunnen voordoen en waarbij de waarde van de Apparatuur is verzekerd.

8.2 Huurder zal DNS events als medeverzekerde in de Artikel 8.1 genoemde polissen laten opnemen, zonder dat DNS events premieplichtig wordt of een eigen risico of andere vergoeding (aan verzekeraar) dient te betalen. Huurder zal ervoor zorgen dat uitkeringen van de verzekeraar met betrekking tot de Apparatuur rechtstreeks aan DNS events worden voldaan. Huurder zal de bijbehorende premies steeds tijdig betalen en DNS events op eerste verzoek een kopie van de polissen en bijbehorende polisvoorwaarden verstrekken. Zo nodig zal Huurder een vordering op de verzekeraar ter zake van een uitkering die betrekking heeft op de Apparatuur aan DNS events cederen.

Artikel 9 – Klachten

9.1 Huurder is verplicht DNS events onverwijld van schade aan de Apparatuur en klachten over de werking van de Apparatuur in kennis te stellen en dit binnen 24 uur, doch uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na afloop van het desbetreffende evenement schriftelijk aan DNS events te bevestigen. Indien Huurder niet binnen de hiervoor bedoelde termijn heeft geklaagd, vervalt ieder klachtrecht van Huurder en is DNS events niet jegens Huurder aansprakelijk.

9.2 Indien een klacht door DNS events gegrond wordt bevonden, is DNS events slechts gehouden om het onderdeel of de onderdelen van de Apparatuur of de Apparatuur waarop de klacht betrekking heeft kosteloos en binnen een redelijke termijn te vervangen of te herstellen of een bedrag te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9.3, zulks ter keuze van DNS events.

9.3 Indien de Apparatuur op enig moment tijdens de huurperiode gedurende een totale transmissietijd van meer dan 15% van de totale geplande transmissietijd op een bepaalde dag niet functioneert als gevolg van: (i) een omstandigheid die naar het oordeel van DNS events voor rekening en risico van DNS events dient te komen, (ii) het niet functioneren van de Apparatuur zelf of (iii) het handelen of nalaten van DNS events personeel, en dit probleem niet binnen een redelijke termijn door DNS events kan worden verholpen of, al naar gelang het geval, hersteld, dan restitueert DNS events aan Huurder een bedrag dat overeenkomt met de verloren transmissietijd en wordt berekend als een bepaald percentage van de totale door Huurder verschuldigde huurprijs, exclusief transportkosten en arbeidskosten, en waarbij rekening wordt gehouden met het aantal gebruikte schermen en dagen van gebruik, met dien verstande dat de maximale aansprakelijkheid van DNS events, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door Huurder voor de huur van de desbetreffende Apparatuur is betaald. Het bepaalde in Artikelen 16.1 tot en met 16.7 is van overeenkomstige toepassing.

9.4 Vorderingen van Huurder gebaseerd op de stelling dat de door DNS events geleverde Apparatuur niet voldoet aan de Overeenkomst, verjaren door verloop van 1 kalendermaand na de datum van aflevering van de desbetreffende Apparatuur aan Huurder.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Betaling door Huurder dient plaats te vinden binnen de in de offerte dan wel de opdrachtbevestiging vermelde betalingstermijn.

10.2 Betaling door Huurder dient uitsluitend te geschieden in euro, zonder verrekening, korting of opschorting. Indien Huurder zich schriftelijk over een factuur heeft beklaagd en deze klacht naar de mening van DNS events gegrond is, mag de betaling alleen worden opgeschort voor wat betreft het gedeelte van de factuur waarop de klacht betrekking heeft.

10.3 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van Huurder.

10.4 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Huurder, onverminderd de overige rechten van DNS events en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

10.5 Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die DNS events redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Huurder, komen voor rekening van Huurder.

10.6 Betalingen van Huurder strekken primair ter voldoening van de in Artikel 10.5 bedoelde verschuldigde kosten, secundair tot voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat DNS events aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van Huurder ter zake.

10.7 DNS events is gerechtigd om te verrekenen, ook indien niet aan de wettelijke vereisten voor verrekening is voldaan, waaronder maar niet beperkt tot het verrekenen van vorderingen van DNS events en/of van tot de groep van DNS events behorende ondernemingen op Huurder te verrekenen met vorderingen van Huurder op DNS events en/of tot de groep van DNS events behorende ondernemingen, ongeacht de rechtsgrond van de desbetreffende vorderingen.

Artikel 11- Zekerheidsstelling

Indien er naar DNS events oordeel een gegronde reden bestaat om te vrezen dat Huurder zijn verplichtingen jegens DNS events niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Huurder verplicht om, op eerste verzoek van DNS events, een gedeelte van de huur of de gehele huur vooruit te betalen en/of terstond genoegzame, in de door DNS events gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming door Huurder van al zijn (betalings)verplichtingen of de gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen. Indien Huurder binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van een zodanig verzoek tot zekerheidstelling geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in.

Artikel 12 – Eigendom

12.1 Huurder erkent en respecteert dat DNS events eigenaar van de Apparatuur is en blijft. Huurder is verplicht aan derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot zijn opdrachtgevers en de partijen die eigenaar zijn van dan wel verantwoordelijk zijn voor het desbetreffende evenement en door Huurder voor de op- en afbouw van het evenement ingeschakelde derden, duidelijk en tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het moment dat de Apparatuur worden gebruikt, schriftelijk kenbaar te maken dat de Apparatuur: (a) eigendom van DNS events is, (b) op tijdelijke basis en voor gebruik als tijdelijk hulpmiddel aan Huurder ter beschikking is gesteld en (c) na afloop van het evenement (door DNS events) dient te worden verwijderd en aan DNS events te worden geretourneerd. Huurder is verplicht DNS events op eerste verzoek van DNS events een kopie van de desbetreffende kennisgevingen te verstrekken. Het is Huurder verboden het merkteken van DNS events op de Apparatuur, waaruit voor derden op duidelijke wijze het eigendomsrecht van DNS events blijkt, te verwijderen.

12.2 Huurder is verplicht om DNS events onverwijld op de hoogte te stellen indien derden rechten op de aan DNS events in eigendom toebehorende Apparatuur doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde Apparatuur te doen gelden.

12.3 In geval van niet-nakoming door Huurder van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden heeft DNS events het recht om de aan Huurder ter beschikking gestelde Apparatuur terug te (doen) halen. Huurder machtigt DNS events reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de desbetreffende Apparatuur zich bevindt en is, in voorkomend geval, verplicht ervoor te zorgen dat de daartoe bevoegde derden DNS events toestemming verlenen om de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de desbetreffende Apparatuur zich bevindt. Alle kosten van DNS events in verband met het terughalen van de aan Huurder verhuurde Apparatuur komen voor rekening van Huurder.

12.4 Indien en voor zover DNS events de Apparatuur van derden heeft gehuurd, zijn Artikelen 12.1 tot en met 12.3 van overeenkomstige toepassing en dient de desbetreffende derde als eigenaar te worden gerespecteerd. 6

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Indien de behoorlijke nakoming door een Partij ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de desbetreffende Partij komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 13.2 maar met uitzondering van betalingsverplichtingen van Huurder en de in Artikel 13.3 genoemde omstandigheden, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, is de door overmacht getroffen Partij niet aansprakelijk jegens de andere Partij voor enige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, enig als gevolg daarvan optredend verzuim of enige vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en heeft iedere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de onmogelijkheid in de nakoming tijdelijk is, kan de Overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor DNS events.

13.2 Omstandigheden die overmacht aan de zijde van DNS events opleveren zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de verhuurde of nog te verhuren Apparatuur verhinderen of beperken, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden met betrekking tot de Apparatuur, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van DNS events of door DNS events ingeschakelde transportondernemingen, signaal- en/of stroomonderbrekingen, kabelschade, verkeerde podiumopbouw, verkeerde verlichting, geen of verkeerde geluidsweergave, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.

13.3 (i) Weersomstandigheden, (ii) het, om welke reden dan ook, geen doorgang vinden of (voortijdig) beëindigen van het evenement waarvoor de Apparatuur en/of, indien van toepassing, het personeel van DNS events door Huurder is gehuurd, (iii) het niet gebruiken of niet in gebruik nemen van de Apparatuur na aflevering aan Huurder, (iv) door Huurder met derden ten behoeve van het evenement gemaakte afspraken en/of (v) het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van door Huurder met derden gemaakte afspraken, leveren geen overmacht aan de zijde van Huurder op.

13.4 Indien een Partij door overmacht is getroffen, zal zij de andere Partij daarvan onverwijld mondeling op de hoogte stellen en dit binnen 24 uur na de mondelinge melding schriftelijk bevestigen.

Artikel 14 – Beëindiging Overeenkomst

14.1 Indien Huurder jegens DNS events tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden of indien: (a) surseance van betaling van Huurder wordt of is aangevraagd of is verleend, (b) het faillissement van Huurder wordt of is aangevraagd of uitgesproken, (c) Huurder een regeling met zijn schuldeisers treft of andere stappen neemt met het oog op herstructurering van zijn schulden, (d) Huurder anderszins in de zeggenschap over zijn vermogen wordt beperkt of deze verliest, (e) Huurder zijn bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander land verplaatst, of wordt geliquideerd of ontbonden, fuseert of wordt gesplitst of een besluit tot één of meer van het vorenstaande wordt genomen, of (f) Huurder de feitelijke macht over (een gedeelte van) de Apparatuur heeft verloren, heeft DNS events het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke werking schriftelijk te beëindigen, ofwel door de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel door de Overeenkomst op te zeggen, en de verdere nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd alle overige aan haar toekomende rechten en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Het stellen van een termijn voor nakoming in de schriftelijke kennisgeving van DNS events is niet vereist indien nakoming naar de mening van DNS events niet mogelijk of niet wenselijk is.

14.2 Alle vorderingen van DNS events op Huurder zijn terstond opeisbaar indien één of meer omstandigheden zoals bedoeld in Artikel 14.1 zich heeft voorgedaan.

Artikel 15 – Annulering door Huurder

15.1 Indien Huurder een evenement annuleert en om die reden geen uitvoering aan de Overeenkomst kan worden gegeven, is Huurder verplicht aan DNS events een percentage van de overeengekomen huurprijs te vergoeden overeenkomstig het hieronder weergegeven schema:

Annulering 3 maanden vóór aanvang van de huurperiode: 20% van de totale huurprijs.

Annulering 2 maanden vóór aanvang van de huurperiode: 40% van de totale huurprijs.

Annulering 1 maand vóór aanvang van de huurperiode: 60% van de totale huurprijs. 7

Annulering 2 weken vóór aanvang van de huurperiode: 75% van de totale huurprijs.

Annulering 1 week vóór aanvang van de huurperiode: 90% van de totale huurprijs.

Annulering nadat de Apparatuur en/of, al naar gelang het geval, personeel van DNS events op de Locatie gearriveerd is/zijn: 100% van de totale huurprijs.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid DNS events

16.1 De aansprakelijkheid van DNS events is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot maximaal de totale huurprijs die door Huurder gedurende de huurperiode is betaald voor de huur van de Apparatuur waardoor de door Huurder geleden schade is veroorzaakt. De aansprakelijkheid van DNS events op grond van dit Artikel 16.1 zal nooit meer bedragen dan €75.000 per evenement.

16.2 DNS events is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor gevolgschade, ongeacht of deze als direct of indirect gevolg wordt geleden en waaronder onder meer wordt verstaan: gederfde winst, geleden verliezen, verlies van omzet, gemaakte kosten, verlies van gegevens, verlies van contracten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen, niet terugverdiende investeringen en schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie.

16.3 De in Artikel 16.1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing, indien en voor zover de aansprakelijkheid van DNS events voor de desbetreffende schade is verzekerd onder enige verzekeringsovereenkomst van DNS events en deze verzekeringsovereenkomst uitkeert. In dat geval is DNS events slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de desbetreffende verzekeringsovereenkomst met inachtneming van de toepasselijke (algemene)verzekeringsvoorwaarden wordt uitgekeerd in het desbetreffende geval. DNS events is niet verplicht rechten onder haar verzekeringsovereenkomst geldend te maken. Ter voorkoming van enig misverstand, de bepalingen van Artikelen 16.2, 16.4 en 16.5 blijven onverkort van kracht.

16.4 DNS events is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door of het gevolg is van het gebruik, verwerken en doorgeven van door Huurder aangeleverde informatie. DNS events is niet verplicht om te controleren of de door Huurder verstrekte informatie juist, compleet en/of accuraat is.

16.5 DNS events bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten en al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

16.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 16.1 tot en met 16.5 laten de aansprakelijkheid van DNS events op grond van dwingend recht onverlet. DNS events zal zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperkingen van Artikelen 16.1 tot en met 16.5 indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DNS events en/of tot de bedrijfsleiding van DNS events behorende leidinggevende ondergeschikten.

16.7 Huurder is, ongeacht de rechtsgrond, jegens DNS events aansprakelijk tot vergoeding van alle schade die op de Locatie en gedurende de huurperiode aan: (i) de Apparatuur en/of (ii) werknemers van DNS events en/of door DNS events ingeschakelde derden en/of (iii) eigendommen van werknemers van DNS events en/of door DNS events ingeschakelde derden wordt veroorzaakt, tenzij de desbetreffende schade is veroorzaakt door een fout van werknemers van DNS events en/of door DNS events ingeschakelde derden.

Artikel 17 – Overige bepalingen

17.1 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DNS events, is Huurder niet gerechtigd om de hem in verhuur gegeven Apparatuur op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, te vervreemden, te bezwaren of in huur of onderhuur te geven. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DNS events, is Huurder niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst of zijn rechtsverhouding met DNS events onder de Overeenkomst over te dragen aan derden.

17.2 Indien Partijen geen geheimhoudingsovereenkomst hebben gesloten of de tussen hen gesloten geheimhoudingsovereenkomst is geëindigd, geldt het navolgende. Elke Partij verbindt zich om op geen enkel moment enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Overeenkomst(en), offertes, opdrachtbevestigingen en opdrachten of aangaande de werkzaamheden en aangelegenheden van de andere Partij aan een derde te openbaren of voor enig doeleinde anders dan de uitvoering van de Overeenkomst(en) te gebruiken, behalve: (a) voor zover zulks vereist is bij of krachtens de wet of door een bevoegde instantie, of (b) voor zover zulks geschiedt aan een professionele adviseur onder oplegging aan deze van een geheimhoudingsverplichting en dan alleen voor zover zulks voor 8

rechtmatige doeleinden geschiedt of (c) voor zover de desbetreffende informatie op de datum van het sluiten van de Overeenkomst of op enig moment daarna reeds algemeen openbaar is of openbaar wordt gemaakt, zonder enig onrechtmatig handelen van welke persoon dan ook of waarvan deze persoon redelijkerwijs had kunnen weten dat openbaarmaking daarvan onrechtmatig is. Vertrouwelijke informatie bestaat onder meer uit maar is niet beperkt tot: prijslijsten, klantengegevens, knowhow, specificaties en alle informatie, schriftelijk of mondeling, al dan niet vastgelegd op gegevensdragers die Huurder van DNS events heeft ontvangen.

17.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, niet verbindend of (geheel of gedeeltelijk) niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldig. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 18 – Dry Hire/Uitsluitend verhuur van Apparatuur

18.1 Onder Dry Hire wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de door Partijen te sluiten of gesloten huurovereenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de Apparatuur en waarbij door DNS events geen werkzaamheden ten behoeve van de Apparatuur, zoals de installatie, montage, bediening, het onderhoud en/of de demontage van de Apparatuur, worden verricht.

18.2 Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op Dry Hire.

18.3 In afwijking van het bepaalde in Artikel 1 wordt indien sprake is van Dry Hire onder Overeenkomst verstaan: de door Partijen ingevolge Artikel 3.4 te sluiten of gesloten huurovereenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de Apparatuur en waarbij door DNS events geen werkzaamheden ten behoeve van de Apparatuur, zoals de installatie, montage, bediening, het onderhoud en/of de demontage van de Apparatuur, worden verricht.

18.4 Het bepaalde in Artikelen 4.7 2e zin, 4.8, 4.9, 4.10 2e zin, 7.1, 7.2, 7.5 tot en met 7.7, 16.7 (ii) en 16.7 (iii) is niet van toepassing indien sprake is van Dry Hire.

18.5 Indien sprake is van Dry Hire, is DNS events niet verplicht om bij Huurder navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van de Apparatuur of de omstandigheden waaronder de Apparatuur zullen worden gebruikt. DNS events is in zodanig geval niet aansprakelijk voor de toepassing en/of het gebruik van de Apparatuur door Huurder.

18.6 Indien sprake is van Dry Hire, zal Huurder DNS events vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van alle vorderingen van Huurder en/of derden tot vergoeding van schade die Huurder en/of deze derden in verband met of als gevolg van de Apparatuur, het gebruik, het laden en lossen en/of het transport van de Apparatuur hebben geleden of zullen lijden.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen DNS events en Huurder is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

19.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen DNS events en Huurder voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst(en) alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden, zulks onverminderd het recht van DNS events om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.